Het Klimaatakkoord streeft naar een elektriciteitsvoorziening waarbij de opwekking gebeurt via windturbines, zonnepanelen en de stook van biomassa. Dit pakket resulteert in een hogere CO2-uitstoot. Windturbines en zonneweiden betekenen een verslechtering van de leefomgeving van het grootste deel van het Nederlandse platteland. Idyllische landschappen veranderen in energie-industrie gebieden. Bewoners krijgen te maken met geluidsoverlast, slagschaduw,  gezondheidsproblemen door laagfrequent geluid, en mogelijk gevaar in geval van ongelukken met windturbines.

De overheid laat na verantwoordelijkheid te nemen voor het welzijn van haar burgers als het gaat om de energietransitie. Daarom zijn de vele organisaties ontstaan, die zich verzetten tegen de bouw van windturbines.

Nederwind is het netwerk van deze organisaties en heeft zich met een alternatief groen plan aangemeld voor de Klimaattafel Elektriciteit in 2018. Ed Nijpels heeft het Nederwind netwerk geweerd van deze klimaattafel. De grote energiebedrijven mochten wel aanschuiven. Zij hebben aan de klimaattafel plannen ontworpen, waarmee zijzelf miljarden subsidies in de wacht slepen. Het wordt betaald door de burger via belastingen in de energierekening. De energiebedrijven maken 12 procent rendement op de windparken, met staatsgarantie. Dat is buitensporig en alleen te verklaren door hun deelname aan de klimaattafel Elektriciteit.

NederWind zet zich in om het huidige on-groene Klimaatakkoord voor en door het grootkapitaal te vervangen door een groen Energieakkoord voor en door de burgers van Nederland. Daarin is geen plaats voor windturbines op land.